Ελληνικά English
Κατηγορίες
Εταιρικά Νέα Περισσότερα


 

EΡΕΥΝΑ+ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ » ΘΕΩΡΙΑ


Χωρίζουμε τη διαδικασία της καύσης σε τρεις  ευδιάκριτες ζώνες, ονομάζοντας τες, την πρώτη ζώνη προθέρμανσης, τη δεύτερη ζώνη πραγματικής αντίδρασης και την τρίτη ζώνη ανασχηματισ-μού. Με την πλειοψηφία των υδρογονανθράκων, στη ζώνη προθέρμανσης, σημειώνεται υποβάθμιση της περιεχόμενης ενέργειας  και  τα σωματίδια του καυσίμου  αφήνοντας αυτή τη ζώνη  γενικώς θα περιέχουν κυρίως  κατώτερους υδρογονάνθρακες, ολεφίνες και υδρογόνο. Στα αρχικά στάδια της ζώνης αντίδρασης η αρχική συγκέντρωση θα είναι πολύ υψηλή και η οξείδωση θα εξελίσσεται κυρίως προς CO και OH. Ο μηχανισμός με τον οποίο το CO μετατρέπεται τότε σε  CO2 κατά τη διάρκεια της καύσης ήταν αντικείμενο διένεξης για πολλά χρόνια. Εν τέλει, πιστεύεται πως η φύση των ενώσεων στη ζώνη πραγματικής αντίδρασης είναι κρίσιμη για την οξείδωση . Σε αυτό το στάδιο πολλές  ενώσεις  συναγωνίζονται για το απαραίτητο οξυγόνο σε ατομική μορφή, συμπεριλαμβανομένων των  CO, OH, NO, και SO2.Σε σύγκριση με πολλές βραχύβιες ενώσεις που υπάρχουν στα αρχικά στάδια  μιας φλόγας, η συγκέντρωση των CO, NO, και SO2 είναι υψηλή. Το CO και το OH θα αντιδράσει αμέσως με το οξυγόνο για να σχηματίσει  CO2 και H2O και η οξείδωση αυτή μπορεί να είναι ολοκληρωτική στα αρχικά στάδια της φλόγας. Εάν η έναρξη της αντίδρασης συντελεστεί κοντά στην έναρξη της ζώνης αντίδρασης ,αυτό θα επιτρέψει στα σωματίδια OH και CO να έχουν περισσότερο χρόνο να αντιδράσουν με το διαθέσιμο ατομικό οξυγόνο. Αυτό θα εξασφαλίσει πως η διάρκεια του χρόνου  που αναλώνεται από τα σωματίδια  εντός της ζώνης αντίδρασης αυξάνεται και με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μεγαλύτερος βαθμός πλήρους καύσεως στην αντίδραση καύσεως.

 Από αυτή τη θεωρία εκτιμάται πως εάν ένα πρόσθετο μπορεί να παρασκευαστεί έτσι ώστε να μειώνει την καθυστέρηση ανάφλεξης του καυσίμου, με συνέπεια την έναρξη πρώιμης αντίδρασης ,παρέχει περισσότερο χρόνο στο CO και στο OH για να αντιδράσουν πλήρως. Το CO και το OH, συναγωνίζονται με το  SO2 και το NO για το διαθέσιμο ατομικό οξυγόνο στην περιοχή της πραγματικής αντίδρασης. Επομένως η παρασκευή του καυσίμου θα πρέπει να είναι τέτοια, έτσι ώστε να θέτει σε λειτουργία την κινητική της πρώιμης αντίδρασης  και σε δεύτερο χρόνο με ελεγχόμενο τρόπο προσφέρει περισσότερο χρόνο στις ρίζες CO και OH να αντιδράσουν με ατομικό οξυγόνο και να βοηθά να επιτυγχάνεται πλήρης καύση.

Το Additone, όντας μείγμα υδρογονανθράκων αυξάνει την επιχειρισιακή αποτελεσματικότητα  των συστημάτων καύσεως ελαττώνοντας την καθυστέρηση της κινητικής ανάφλεξης των καυσίμων και συνεπώς βελτιώνει τα χαρακτηριστικά καύσεως ενός συστήματος στο οποίο το παρεχόμενο καύσιμο καίγεται. Αυτή η βελτίωση στη διαδικασία καύσης έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση εκπομπών  επιβλαβών ρυπαντών, αυξημένη οικονομία καυσίμου, μειωμένες επιπτώσεις διάβρωσης στο σύστημα και μειωμένο θόρυβο και τραχύτητα στην περίπτωση συστημάτων εσωτερικής καύσης.